Intézményünk jelene

Alapvetően általános tantervű képzést biztosítunk, azonban vannak kiemelt területek, amiket hangsúlyosabban, több esetben csoportbontásban, esetenként magasabb óraszámban tanulhatnak diákjaink.
Kiemelt oktatás-nevelési területeink közül meg kell említeni a nyelvi képzést. Négy választható nyelvet (angol, német, francia, spanyol) oktatunk, melyek közül az első nyelvet a gimnáziumi osztályokban emelt óraszámban tanítunk. Kiemelt célunk, hogy a diákok lehetőség szerint két nyelvből is használható nyelvtudással, nyelvvizsgával gazdagabban távozzanak a középiskola végén iskolánkból.
Az iskola fejleszteni kívánja a természettudományos tárgyakat, aminek érdekében a tantestület doktori fokozatú, kutatási területen is működő kollégákkal bővült. Elindult az emelt- és alapszintű matematika csoportok bontott oktatása, ahol az emelt szintű csoport még magasabb óraszámban is részesül a képzésben. A természettudományos tárgyakat szaktantermekben oktatjuk, melyek fejlesztése, eszközparkjának korszerűsítése folyamatos feladat.
Az intézményünkben jól felszerelt informatika szaktanterem található. A tanári munkát külön felszerelt terem segíti. A mobil és vezeték nélküli eszközök elterjedésével sikerült lényegében az egész épület területén kiépíteni a vezeték nélküli hálózatot. Az intézmény informatikai rendszerének korszerűsítése, bővítése hosszútávon folyamatos feladat.
A testnevelés órák és az iskolai sport és szabadidős tevékenységekhez egy tornaterem és két tornaszoba biztosít helyszínt, amihez felújított öltözők és vizes blokkok is tartoznak, valamint egy korszerű burkolattal ellátott sportudvar, és egy játszótéri eszközökkel felszerelt rész is teret biztosít kicsiktől a nagyobbakig iskolánk területén. Az alsó tagozatos évfolyamokon, külső helyszínen úszásoktatásban, illetve korcsolya oktatásban is részesülnek tanulóink. Az iskolában működő sportkörök diákjai számos kiemelkedő eredményt érnek el kerület, fővárosi, valamint országos versenyeken.
Az első emeleten, a rendház felőli épületrészben helyezkedik el az iskola könyvtára és olvasóterme. Egyre bővülő könyvtári állományunk büszkeségei a nemrég visszakapott, államosítás előtti könyvtárunk ritkaságai, amelyek között muzeális példányok is vannak a 18. századból. A könyvtár munkáját segíti egy kivetítő-rendszerrel felszerelt, tágas olvasóterem, amely egyformán alkalmas filmvetítésekre, előadások, konferenciák, továbbképzések megtartására, esetenként kiállítások megrendezésére. A közelmúltban egy hangulatos „olvasó-kuckó” is készült a kisebbek számára, ahol egy szőnyegen, babzsák fotelekben nyílik lehetőség az érdeklődőknek ismerkedni a nyomtatott irodalommal.
Az eddig felsoroltakon kívül meg kell említeni még a szintén jól felszerelt, készségtárgyak oktatásához használt termeinket. A 3. emeleten a tágas és napfényes rajzterem ideális környezet az alkotáshoz. Az alagsorban frissen felújított technika-kézműves műhely fogadja az ezermester fiatalokat. Az ének-zene óráknak, valamint a kóruspróbáknak a díszteremként is funkcionáló Tolnay-terem ad helyet, ami esténként sok esetben koncertteremként, vagy színházteremként funkcionál.
Iskoláink oktató-nevelő munkájában hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre. Ennek célja, hogy diákjaink lehetőséget és ösztönzést kapjanak az önkifejezésre, és megéljék az alkotás örömét. A társastánccal, a néptánccal, a fotószakkörrel, a rajzszakkörrel, a kreatív írással, rádiós szakkörrel, a színjátszószakkörrel, az iskolai kórussal célunk az alkotás örömének és olykor nehézségeinek átéreztetése, átélése, a művészetek iránt fogékony és érdeklődő fiatal generáció nevelése, a mások és maguk örömére való művészeti (és egyéb) tevékenységek népszerűsítése, továbbá a mások előtti megnyilvánulásban való rutinszerzés, előadói készség-fejlesztés (kommunikációs gyakorlat). Mindezeknek felbecsülhetetlenül nagy szerep jut tanulóink érzelmi- és esztétikai nevelésében.
A művészeti nevelés az órarendbe tagozatonként, sávos megoldásban kerül beépítésre. Minden diák kötelezően választ az induló tárgyakból három, az érdeklődésének megfelelő foglalkozást az induló tárgyakból. A művészeti nevelésért felelős igazgatóhelyettes ez alapján osztja be a diákokat.
Egy másik kiemelt területünk a szolgálatra nevelés. Iskolánk küldetése: „a másokért élő, teljes ember nevelése”, így a szociális képességek fejlesztésével is szeretnénk, ha ez egyre jobban megvalósulna. Gimnáziumunkban már az államilag bevezetett közösségi szolgálat előtt kötelező volt a 9-11. évfolyamokon az ún. Szeretetszolgálat végzése. Diákjaink minimum 50 órát töltenek rászoruló emberekkel: óvodában segítenek; kórházakban betegeket látogatnak; lemaradt diákokat korrepetálnak; fogyatékkal élőknek segítenek; időseket látogatnak és gondoznak; színházat szerveznek; segítenek a házimunkában. A diákok életre szóló élményt szereznek, amely fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz járul hozzá: empatikusabbak, érzékenyebbek lesznek embertársaik iránt. A szolgálat helyszínét önként választják és naplót vezetnek a vállalt feladat eseményeiről. A szolgálat élményeit menetközben osztályfőnöki órákon megosztják egymással, értékelik, esetmegbeszéléseket tartanak, reflektálnak a felmerülő problémákra. Év végén a diákok beszámolnak a Szeretetszolgálatban végzett tapasztalataikról.
Iskoláink életében kiemelkedően fontosak lelki programjaink. Diákjaink természetes módon, minden évfolyamon hitoktatásban részesülnek. Az alsó tagozatosok körében mód nyílik a szentségi élet útján való első lépések megtételére, az elsőáldozás ünnepélyes megtartására. Gimnáziumi és zeneművészetis osztályaink minden tanév elején három napos lelkigyakorlaton vesznek részt. Időszakonként gyónási alkalmakat szervezünk tanulóinknak. Az állami ünnepek mellett az egyházi év ünnepeit is közösen tartjuk meg, melynek a Belváros templomai, elsősorban a Belvárosi Szent Mihály Templom és az Egyetemi Templom adnak otthont. A böjti időszakokra (advent, nagyböjt) lelki napok keretében hangolódunk rá, valamint iskolánk névadójának ünnepnapján, január 31-én a Hivatások Napja eseményeivel irányítjuk rá figyelmünket lelki életünk fontos területeire.
Iskolánk életébe igyekszünk a családokat is bevonni. Szorosan együttműködünk a nevelési kérdésekben a szülőkkel. Gyermekvédelmi felelős és fejlesztőpedagógusok segítik ebben a szülők és a tanárok munkáját, hogy egészséges, a mindennapi életben helytálló fiatalok hagyják el iskolánkat. Két jelentős családi esemény kerül megrendezésre évről-évre hagyományosan: a Ward Weekend, amely egy közösségépítésre fókuszált családias, sportos rendezvényünk, valamint a tavaszi időszakban megtartott Zarándoklat, amelyben közösen éljük meg az „úton levés” élményét.
Az iskoláinkban tanuló diákokat rászorultságuk és támogatási kérelmeik alapján különböző területeken tudja anyagilag is támogatni a Ward Mária Iskola Alapítvány. Elsősorban kulturális programokhoz nyújtanak anyagi hozzájárulást, illetve az iskolai étkeztetésben, valamint a tankönyvek megvásárlásában segítik a családokat.
Intézményünk az elmúlt években is számos pályázaton, projektben vett részt. Ezek közül kiemelkedik a 2010-2012. között lebonyolított két nemzetközi Comenius projekt. Diákjaink és a projektben résztvevő tanárok két területen is együttműködést alakítottak ki külföldi iskolákkal, akik ebben az időszakban megfordultak nálunk, és a mi résztvevőink is külföldi tanulmányutakon vehettek részt.
Jelenleg folyamatban van két TÁMOP kiírásra, iskolánként beadott, összesen négy pályázatunk elbírálása. A 140 millió forintot meghaladó összértékű támogatás elnyerésével számos oktatás-nevelési terület fejlesztése válik elérhetővé intézményünk számára. Ezek közül kiemelt területek a tehetséggondozás (4-5 képességterületen), képzések és programok megvalósítása az idegen nyelvi kompetenciák, a természettudományos tárgyak, az infokommunikációs technológiák használata terén, valamint önismereti és pályaorientációs programok elindítása, fejlesztése terén.
Az elmúlt években a régi épületegyüttes átfogó felújítási terveire pályázatot írt ki a Congregatio Jesu Szerzetesrend. A pályaművek elbírálása után kiválasztásra került az a terv, amely a jövőben, fokozatosan megvalósításra kerül. A munkálatok a nyári, tanítás nélküli időszakban haladnak lépcsőzetesen előre. Ennek keretében már két lépésben jelentős felújítások mentek végbe. Az épület energetikailag és gépészetileg jelentősen megújult. Ennek finanszírozásához egy elnyert KEOP pályázat nyújtott jelentős forrást. A tervek megvalósításának folytatásához újabb pályázati lehetőségekre, támogatásra lesz szükség.
Bízunk benne, hogy a régi értékekre alapozva egy új, modern, innovatív oktatási intézményt fogunk tudni létrehoz Budapest-Belváros szívében!